გრანტები

ზოგადი ინფორმაცია
MES_I2Q_CIF
 • ID MES_CIF_2
 • კონკურენტული ინოვაციის ფონდის მე-2 საგრანტო კონკურსი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის
 • დაწყების თარიღი: 28 სექტემბერი 2023
 • დასრულების დრო: 11 დეკემბერი 2023 23:59

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2020 წლის 09 მარტის №338 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული პროგრამით „ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (IBRD)” შექმნილი კონკურენტული ინოვაციის ფონდის (CIF) ფარგლებში მეორე საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა.

CIF-ის სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სასწავლო გარემოს სწრაფი მოდერნიზაციისა და შრომის ბაზართან კავშირების გაძლიერების ხელშეწყობა. CIF-ის საგრანტო კონკურსის მეშვეობით, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, შესაძლებლობა ეძლევათ, განავითარონ კონკრეტული მიმართულებები ინოვაციური მიდგომების/პროექტების განხორციელების გზით.

CIF-ის მეორე საგრანტო კონკურსი ცხადდება „სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის“ შემდეგი ფართო სფეროების:  ა) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა და სტატისტიკა; ბ) ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები; გ) ინჟინერია, წარმოება და  მშენებლობა; დ) სოფლის  მეურნეობა,  მეტყევეობა,  მეთევზეობა,  ვეტერინარია; ე) განათლება; ვ) ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა - უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის:

1. სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებასა და ინდუსტრიის/დამსაქმებლის საჭიროებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროგრამების ერთობლივად, მათ შორის, საჯარო-კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პარტნიორობით, შექმნა/განვითარება/განხორციელება (ერთობლივი სწავლება/სტაჟირება ან/და სხვა ინიციატივები სწავლების სხვადასხვა საფეხურზე, მათ შორის, სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამები);

2. უცხო  ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან თანამშრომლობით, ერთობლივი აკადემიური ხარისხის (მათ შორის, ე.წ. „ორმაგი ხარისხის“) მინიჭების და/ან საერთაშორისო აკრედიტაციის ხელშეწყობის მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა/განვითარება;

3. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელშეწყობა, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული უცხოური ორგანიზაციის აკრედიტაციის მინიჭების მიზნით.

გთხოვთ, დამატებით გაითვალისწინოთ: საგრანტო წინადადება ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამის განვითარების (როგორც არსებული პროგრამების განვითარების, ასევე ახალი პროგრამების შექმნის)  კონტექსტში დასახული მიზნის სადემონსტრაციოდ უნდა ითვალისწინებდეს ქვემოთ ჩამოთვლილი ქმედებების კომბინაციას/ერთობლიობას (დასაშვებია სხვადასხვა კომბინაცია დარგის სპეციფიკიდან გამომდინარე):

 • სწავლა-სწავლების პროცესში ინოვაციური მიდგომების შემოტანას, მათ შორის, აუდიტორიულ სწავლებაში ისეთი თანამედროვე სწავლების მეთოდებისა და ტექნოლოგიების გამოყენებას, როგორიცაა პრობლემათა გადაჭრისა და პროექტზე დაფუძნებული სწავლება (Project-Based Learning), ასევე ელექტრონული სწავლების მეთოდების გაძლიერება;
 • საგანმანათლებლო პროგრამის შინაარსში სფეროს უახლესი ტენდენციების ასახვას;
 • თანამედროვე სამეცნიერო აღჭურვილობით ლაბორატორიებისა და ინფრასტუქტურის გაუმჯობესებას;
 • პრაქტიკული სამუშაოების/კომპონენტის გაძლიერებას და სტუდენტთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას;
 • შრომის ბაზართან კავშირების გაძლიერების მიზნით კურიკულუმის განვითარებაში შესაბამისი დამსაქმებლების ჩართვას;
 • საგანმანათლებლო სისტემაში, განსაკუთრებით სამეცნიერო, ტექნოლოგიების, საინჟინრო და მათემატიკის (STEM) დარგებში, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მხარდაჭერას მდედრობითი სქესის სტუდენტების STEM პროგრამებში მოზიდვისათვის.

მიმდინარე კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია:

ა) სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას (ერთი აპლიკანტი);

ბ) კონსორციუმს, რომელიც შედგება მინიმუმ ორი ან მეტი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისაგან (აქედან მინიმუმ ერთი უნდა იყოს სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება), რომლებიც პროექტის მთავარი ბენეფიციარები იქნებიან.

კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაციისაათვის, გთხოვთ, იხილოთ ბრძანება #1242838

აპლიკანტებმა უნდა იხელმძღვანელონ ვებ პორტალზე მოცემული საინფორმაციო და წარსადგენი დოკუმენტებით.

კონკურსთან დაკავშირებით დამატებითი შეკითხვების წარმოდგენა შეგიძლიათ 2023 წლის 20 ნომბრის ჩათვლით შემდეგ ელ. ფოსტაზე: [email protected].

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შემოსული კითხვები და პასუხები იხ. ვებგვერდზე: www.iiq.gov.ge

დოკუმენტები

საინფორმაციო დოკუმენტები

 • CIF მართვის სახელმძღვანელო
 • CIF მართვის სახელმძღვანელო_ENG
 • სახელმძღვანელო აპლიკანტებისთვის
 • სახელმძღვანელო აპლიკანტებისთვის_ENG
 • საგრანტო ხელშეკრულების ფორმა
 • საგრანტო ხელშეკრულების ფორმა_ENG
 • ბრძანება კონკურსის გამოცხადების შესახებ
 • ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

წარსადგენი დოკუმენტები

 • საგრანტო განაცხადის ფორმა/წინადადება (PDF ფორმატი)_GEO
 • საგრანტო განაცხადის ფორმა/წინადადება (PDF ფორმატი)_ENG
 • წამყვანი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტრატეგიული განვითარების გეგმა_GEO
 • წამყვანი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტრატეგიული განვითარების გეგმა_ENG
 • გუნდის წევრების ავტობიოგრაფია (CV)_GEO
 • გუნდის წევრების ავტობიოგრაფია (CV)_ENG
 • ბიუჯეტი (ექსელის ფორმატი)_GEO
 • ბიუჯეტი (ექსელის ფორმატი)_ENG
 • განხორციელების გეგმა (ექსელის ცხრილი)_GEO
 • განხორციელების გეგმა (ექსელის ცხრილი)_ENG
 • პროექტის შედეგებისა და მონიტორინგის გეგმა_GEO
 • პროექტის შედეგებისა და მონიტორინგის გეგმა_ENG
 • საზოგადოების ჩართულობის გეგმა_GEO
 • საზოგადოების ჩართულობის გეგმა_ENG
 • უსდ/-ებ-ის არასაგანმანთლებლო პარტნიორ(ებ)ის სარეგისტრაციო დოკუმენტ(ებ)ი_GEO
 • უსდ/-ებ-ის არასაგანმანთლებლო პარტნიორ(ებ)ის სარეგისტრაციო დოკუმენტ(ებ)ი_ENG
 • ყველა პარტნიორის მიერ ხელმოწერილი კონსორციუმის შეთანხმება_GEO
 • ყველა პარტნიორის მიერ ხელმოწერილი კონსორციუმის შეთანხმება_ENG
 • ყველა პარტნიორის მიერ ხელმოწერილი ინფორმაციის გაუმჟღავნებლობის და ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან არიდების განაცხადი_GEO
 • ყველა პარტნიორის მიერ ხელმოწერილი ინფორმაციის გაუმჟღავნებლობის და ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან არიდების განაცხადი_ENG
 • ყველა პარტნიორთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები_GEO/ENG
 • CIF-ის აპლიკანტის განაცხადის ფორმა_GEO
 • CIF-ის აპლიკანტის განაცხადის ფორმა_ENG
 • უსდ-ის წარმომადგენლობის ფორმა